KISOSZ Veszprém - Alkohol Nyilvántartási Szabályzat


„Vendéglátás” cím alatti üzletkörökben alkoholtermékeket forgalmazó nem jövedéki engedélyes kereskedők számára, nem kötelező jellegű ajánlásként kiadott mintaszabályzat a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III.10.) PM rendelet módosításához


1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III.10.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 133/B. §-a helyébe lépő rendelkezés megszüntette a vendéglátás üzletkörben alkoholtermékeket forgalmazó nem jövedéki engedélyes kereskedők (vendéglátósok) napi nyilvántartás-vezetési kötelezettségét. Ugyanakkor 2009. május 1-jétől az említett gazdálkodói kör tekintetében egy új típusú, a külön jogszabályban foglaltak szerint minden vendéglátós által egyénileg elkészítendő belső készletforgalmi szabályzatban rögzítettek szerinti nyilvántartás-vezetési kötelezettséget ír elő, azzal, hogy a készletek megállapítását havi gyakorisággal kell elvégezni.

E szabályzat …………………………………………………....(a vendéglátó vállalkozó neve)
………………………………………………………….…(a vendéglátó vállalkozó székhelye)
……………………………………………………………(a vendéglátó vállalkozó adószáma) kereskedelmi tevékenységet végző vendéglátósra vonatkozik, aki
……………………………………………………………………(az üzlet megnevezése, címe) említett üzletet működteti.

 

2. A KÉSZLETMÉRÉS ÉS A KÉSZLETFORGALMI NYILVÁNTARTÁS FORMANYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

 

2. 1. A alkoholtermékek forgalmának adatai és a forgalmi adatok megállapításának alapját képező időszak

A alkoholtermékek forgalmának adatait, azaz az alkoholtermékek nyitókészletét, az adott hónapban beszerzett alkoholtermékek mennyiségét, az adott hónapban értékesített alkoholtermékek mennyiségét és az alkoholtermékek adott hónapra vonatkozó zárókészletét literben, egy tizedesjegy pontossággal, összesítetten havonta kell rögzíteni.

A vállalkozó vállalja, hogy a 2009. április 30-án készletezett alkoholtermékek mennyiségét üzletenként megállapítja és azt 2009. május 1–jei nyitvatartási idejének kezdetéig a készletforgalmi nyilvántartásának 2009. május 1-jei nyitókészleteként rögzíti.

2. 2. A készletmérésnek, mint az időszaki zárókészlet, illetve a forgalmi adatok megállapításának módszere

A készletmérést fizikai sablon segítségével szükséges elvégezni úgy, hogy az üvegek formájához igazodó, megfelelő alakú fizikai sablonokat az üveg oldalához kell helyezni, és a sablonon jelölt rovátkákról kell leolvasni az üvegben található alkoholtermék mennyiségét literben, egy tizedes jegy pontossággal.
Amennyiben a készletméréshez fizikai sablon nem áll rendelkezésre, úgy az alkoholtermékek készletmérését mérőedény alkalmazásával manuálisan kell elvégezni. Az ezzel járó esetleges mennyiségi veszteséget értékesítésként kell készletcsökkentésként nyilvántartani.

 

2. 3. A készletforgalmi nyilvántartás vezetésének módszere

A nyilvántartást
a.) manuálisan (papír alapon, készletforgalmi nyilvántartás formanyomtatvány alkalmazásával)
b.) elektronikus formában (számítógépes nyilvántartó program alkalmazásával)
(a megfelelő rész aláhúzandó) kerül vezetésre.

 

2. 4. A készletforgalmi nyilvántartás formanyomtatvány kitöltésének tartalmi szabályai (a rögzítés időpontjának megjelölése, a rögzítésre kerülő adatok részletezettsége, mennyiségi egysége)

A formanyomtatvány dátum elnevezésű rovatában az időszak forgalmi adatai megállapításának és külön nyilvántartásban rögzítésének időpontját kell szerepeltetni az év, hónap, nap megjelölésével.

A készletforgalmi nyilvántartásban a tárgyhónapra vonatkozó adatokat legkésőbb az üzlet tárgyhónapot követő nap nyitvatartási idejének kezdetéig – folyamatos nyitva tartás esetén a tárgyhónapot követő napon 9 óráig – kell bejegyezni.

A nyitó készlet rovat alatt az előző havi zárókészletben készletezett alkoholtermékek mennyiségét szükséges rögzíteni.

A formanyomtatvány beszerzett mennyiségére vonatkozó rovatában kell szerepeltetni a vendéglátó másik üzletéből átvett, illetve felvásárolt alkoholtermékek mennyiségét. A beszerzett mennyiséget számla alapján, literben kell megállapítani.

Az értékesített mennyiség rovatban kell szerepeltetni a nyitókészlet és a tárgyidőszakban beszerzett alkoholtermékek mennyiségéből levont zárókészlet mennyiségét.

Záró készletként pedig az adott tárgyhó utolsó napjának zárásakor készleten lévő alkoholtermékek mennyiségét szükséges feltüntetni literben, egy tizedesjegy pontossággal.

A vendéglátó egységben az alkoholtermékek mennyiségének megállapításánál a bontott palackokban lévő mennyiséget az egyes bontott palackok névleges űrtartalma alapján számított összes mennyiségének +/–5%-ával (készletfelvételi-bizonytalanság) korrigálva kerül figyelembe vételre.

 

2. 5. A készletforgalmi nyilvántartás formanyomtatvány kitöltésének és javításának formai szabályai

A készletforgalmi nyilvántartást tintával vagy géppel, olvashatóan kell kitölteni. Amennyiben a készletforgalmi nyilvántartásba téves adat kerül bejegyzésre, azt vízszintes vonallal történő áthúzással kell javítani úgy, hogy az eredeti bejegyzés továbbra is olvasható maradjon. A javított adatot az áthúzott fölé kell írni, a több számjegyből álló szám esetén minden számjegyet javítani kell. A javítás mellett szerepeltetni kell a javítás időpontját és a javító személy aláírását.

Több üzlet üzemeltetésekor és az üzletek központi raktárból történő alkoholtermékekkel való kiszolgálásakor a nyomtatvány rovatainak kitöltése során szükséges a vendéglátó vállalkozó üzleteinek és/vagy központi raktárának címét, működési/telephelyengedély számát – a sorszámok folyamatos felhasználásával – a nyilvántartásban szerepeltetni. Az első sorszámot a központi raktárhoz kell rendelni. A készletforgalmi nyilvántartás „üzlet sorszáma” rovatban a nyilvántartásban szereplő üzlet(ek)hez/központi raktárhoz rendelt sorszámokat kell alkalmazni.

 


3. A KÉSZLETFORGALMI NYILVÁNTARTÁS FORMANYOMTATVÁNY ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK


A nyilvántartás üzletenként kerül vezetésre. Üzlet alatt az eladóteret és az eladótér alkoholtermékekkel történő ellátását biztosító raktárt kell érteni.

Egy helyen - például: a székhelyen, a telephelyen vagy a fióktelepen belül (továbbiakban: telephely) - több üzlet üzemeltetésekor és az üzletek egy közös - azonos vagy eltérő telephelyen lévő - raktárból (továbbiakban: központi raktárból) történő alkoholtermékekkel való ellátásakor üzletnek az előzőek szerinti üzletek és a központi raktár együtt minősül. Az előbbiek szerinti üzletre egy összevont készletforgalmi nyilvántartást kell vezetni azzal, hogy a nyitó és zárókészletre vonatkozó összesített mennyiségi adatokat az üzlet részét képező egyes üzletekre és a központi raktárra is megbontva szükséges rögzíteni. Ekkor a beszerzett és az értékesített mennyiséget kizárólag a központi raktár tekintetében rögzítendő.

Több telephelyen belüli egy vagy több üzlet üzemeltetésekor, és az üzletek központi raktárból történő alkoholtermékekkel való ellátásakor is elegendő egy összevont készletforgalmi nyilvántartást vezetni a fentiek figyelembevételével.

Az üzletek telephelyétől elérő telephelyen lévő központi raktárnál kötelező az összevont készletforgalmi nyilvántartás vezetésének helyét a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatalhoz bejelenteni.

 

 


4. ELLENŐRZÉS, FELELŐSSÉG KÉRDÉSKÖRE

A készletfelvétel (standolás) műveletének, és a formanyomtatvány kitöltésének a felelőse:


(egységvezető, felszolgáló), aki kötelezettséget vállal azért, hogy az alkoholtermékek mérését és nyomtatvány kitöltését havonta elvégzi.

A fent említett személy munkáját pedig meghatározott időszakonként

…………………………………………………………………………………………(időszak)


(tulajdonos, üzletvezető) ellenőrzi.

 

 


Kelt.: 2009. április ……

 

 


……………………………………………..
aláírás

 

 MELLÉKLET


Az alkoholtermék-forgalom külön nyilvántartásban rögzítésre kerülő adatainak havi részletezettsége

mennyiség literben
Dátum (időszak forgalmi adatai megállapításának időpontja) Üzlet sorszáma Nyitó készlet Beszerzett mennyiség Értékesített mennyiség Záró készlet
2009. május ……….


Kapcsolódó cikkek

<< Vissza

<< Vissza a főoldalra

Regisztráció

Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:

Regisztráció
Elfelejtett jelszó

Nyereményjáték