KISOSZ Veszprém - Minőségpolitika

 Minőségpolitika


Általános jellemzőek

1. Minőségügyi stratégia, célok: Szervezetünk hosszú távú működési stratégiáját a minőségpolitikában rögzíti. Az érvényes minőségpolitikánk nyilvános. Minőségpolitikáért felelős az elnök.

2. Minőségpolitika: összhangban áll szervezetünk szolgáltatási céljaival, működési elveivel és szervezeti kultúrájával. Megfogalmaztuk a szolgáltatásban részt vevők, a munkáltatók, munkavállalók, a munkatársak igényeit, az igények kielégítésének szükségességét és módját. Minőségpolitikánk kifejezi az intézmény elkötelezettségét a jogszabályi és szakmai követelmények teljesítéséhez, a minőségirányítási rendszer, valamint a szakmai munka eredményességének folyamatos fejlesztése iránt.

3. Minőségcélok: Minőségcéljainkra jellemző, hogy
 kiterjednek a szolgáltatással kapcsolatos minden lényeges funkcióra,
 az érintettek számára közérthetőek,
 összhangban vannak szervezetünk minőségpolitikájával,
 igazodnak szervezetünk felnőttképzési és szolgáltató tevékenységéhez,
 mérhetőek, tartalmaznak sikerkritériumokat és alkalmasak az objektív értékelésre,
 megvalósításához határidőt, felelősöket és erőforrásokat rendeltünk.
Minőségcéljainkat az elnök fogadja el. Végrehajtásáért az abban felsoroltak a felelősek. Az előző év elemzés eredményei beépülnek a következő évi minőségcélokba.

Minőségpolitikai elveink
A KISOSZ minőségpolitikájának alapja:
” „AZ EGYSÉGES EURÓPAI PIACON SIKERES VÁLLALKOZÓ
A MEGFELELŐEN KÉPZETT ÉS JÓL TÁJÉKOZOTT VÁLLALKOZÓ””
A Kereskedők és Vállalkozók Veszprém Megyei Képviselete – KISOSZ vezetése a vállalkozók, munkavállalók valamint a továbbképzésre beiratkozók igényeinek kielégítése érdekében, továbbá a vállalkozók által az Alapszabályban –mint alapító okiratban meghatározott feladatok eredményes teljesítése és a minőségirányítási rendszerének folyamatos javítása érdekében meghatározta minőségcéljait, melynek elérésére tevékenységének minden területén törekszik.


A Kereskedők és Vállalkozók Veszprém Megyei Képviselet - KISOSZ vezetése a Minőségpolitikában kinyilvánítja minőség iránti elkötelezettségét és ezt jól látható helyen, az ügyfélszolgálaton kifüggeszti, valamint a honlapján közzéteszi. Az intézmény vezetésének feladata, hogy a minőségpolitikában megfogalmazott célok valamennyi munkatársában tudatosuljanak és erről az oktató, nevelő tevékenységen keresztül a szolgáltatást igénybevevők és más partnerek egyaránt tudomást szerezzenek.
A minőségpolitikájának nyilvánosságát és hozzáférhetőségét biztosítja:
• Ügyfélszolgálaton kifüggesztésre kerül.
• Honlapján megjelenteti.
• Ügyfélszolgálaton olvasható hozzáférést és tájékoztatást biztosít.
• Munkatársak éves oktatásában szervesen beépül.
A szolgáltatási tevékenység során az idevonatkozó törvényekben megfogalmazott előírásoknak megfelelően a vállalkozók és egyéb érdeklődők részére a legszélesebb szaktudáson alapuló szolgáltatást valósítunk meg, amelynek célja, hogy a szolgáltatás igénybevétele az üzleti- gazdasági életben megállja a helyét.
A törvényben meghatározott előírásokon túlmenően a minőséget a KISOSZ úgy biztosítja, hogy az általunk alkalmazott szolgáltatási folyamatokat rendszeresen szakértőkkel véleményezteti, felülvizsgáltatja, és ha, kell, módosítja.

A tapasztalatokat rendszeresen vizsgáljuk és a visszajelzések alapján igazítjuk az igényekhez. A gazdasági élet munkaerő-piaci igényeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, és kínálatunkat igazítjuk az elvárásokhoz. Az éves képzési elképzeléseket a tervszerűség érdekében úgy állítjuk össze, hogy a munkaerő-piaci igényeket szem előtt tartjuk, biztosítjuk a szolgáltatási feltételek szabályozottságát, szabályozzuk a folyamatok ellenőrzési módját, az esetleges eltérések során a visszacsatolási vagy korrekciós eljárást építünk be a folyamatokba.
A minőséget működésünk alaptevékenységeként kezeljük és folyamatosan korszerűsítjük.
A vevő problémáinak megoldása, a törvényi szabályozásból eredő folyamat-korrigálás a vezetés napi feladatává kell válnia.

Jó szakemberek, korrekt alvállalkozók, megfelelő technikai berendezések segítségével jó minőségű, vevő elégedettségre törekvő szolgáltatás biztosítása a célunk a munkaerő-piaci szolgáltatás valamennyi területén. Az alkotó-értéknövelő szolgáltatások nyújtása a kívánt célunk. Arra törekszünk, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokkal olyan szolgáltatásokat hozzunk létre, amellyel vevőinknek maximálisan meg tudunk felelni.

A beszállítókkal szakmailag és üzletileg korrekt együttműködést tartunk fenn.
Munkánk során a nyilvánosság biztosítása elvét valljuk.
A minőségirányítási rendszer kiépítésekor a különböző tevékenységeket olyan folyamatok részeként értelmezzük, amelyek meghatározó bemenetekkel, jól azonosítható kimenetekkel és egymással is összefüggő, szabályozott folyamatokból állnak. Ennek megfelelően az alábbi folyamatokat határoztuk meg, amelyek döntő szereppel bírnak a kitűzött céljaink elérésében:
1. Tervezés, fejlesztés, pályázatok készítése: ebben a folyamatleírásban került rögzítésre a szolgáltatási elképzeléseink készítése, az igényeken alapuló fejlesztési tevékenység tervezése, a pályázatok, ajánlatok, szerződések készítésével kapcsolatos feladatok szabályozása.
2. Erőforrások biztosítása: ez a folyamatszabályozásunk kiterjed az emberi erőforrások és az infrastrukturális feltételrendszer biztosítására, valamint a szolgáltatási tevékenység minőségi végzéséhez szükséges beszerzések és vásárolt szolgáltatások szabályozására.
3. Szolgáltatási tevékenységünk megvalósítása: a szabályozásunk kiterjed a tevékenység megtervezésére és megvalósítására.
4. Ellenőrzés, elemzés, fejlesztés: ebben a folyamatban szabályozzuk a szolgáltatási tevékenység és a minőségirányítási rendszer megfelelőségét. Itt szabályozzuk az ellenőrzési, elemzési, megelőzési és helyesbítő folyamatokat.
A szolgáltatások minél magasabb szintre való emelése érdekében:
• Törekszünk arra, hogy a vevők megismerjék Veszprém megye gazdasági és idegenforgalmi sajátosságait.
• A munkaerő - piaci szolgáltatásoknál betöltött szerepünket a megyében folyamatosan erősítjük.
• Egységes dokumentációs rendszert alkalmazunk az érdeklődők nyilvántartására.
• Részt veszünk továbbképzéseken, szakmai megbeszéléseken.
• Panaszkezelési folyamat leírásunkat évente szükség esetén felülvizsgáljuk.
• Ügyfélszolgálati tevékenységségünket évente bővítjük.
• Munkatársaink képzési, továbbképzési fejlődését biztosítjuk, a változásokról munkamegbeszélés keretében adunk tájékoztatást a naprakészség érdekében.
• Együttműködünk a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központtal a munkanélküliek képzésében és átképzésében, megfelelve a szerződéses kötelezettségeknek.
• Jól felszerelt informatikai bázissal, Internet hozzáférési lehetőséggel rendelkezünk, amely lehetőséget ad az önálló ismeretszerzésre, tájékozódásra és pályázati lehetőségek felkutatására is. Ennek korszerűsítése folyamatos feladatunk.

 

 

Állandó feladataink a minőségfejlesztés érdekében:
• Folyamatos eszközbővítés.
• Folyamatos mérések, értékelések megvalósítása.
• Az önértékelési rendszer elterjesztése.
• Együttműködő, partneri viszony kialakítása a felek között.
• A szolgáltatáshoz szükséges személyi tárgyi feltételek biztosítása.
• A segédanyagok - meghatározott tematika alapján kerüljenek kialakításra.
• Folyamatos pályázatfigyelés és azokon való részvétel.
• A dokumentációs rendszer vezetése, korszerűsítése.
• Stabil anyagi bázis megteremtése a szolgáltatási tevékenység folytatásához.

A fenti konkrét feladatokon túl a működés minőségének fejlesztése érdekében
• Vállaljuk, MSZ EN ISO szabványrendszernek megfelelő minőségbiztosítási rendszer működtetését. Ezt is figyelembe véve határozzuk meg minőségpolitikai céljainkat és a minőségirányítási rendszerrel együtt, folyamatosan történik átvizsgálásuk.
• Olyan minőségirányítási rendszert működtetünk, amely elősegíti szakmai tevékenységünk minőségi végzését. Az éves minőségi célokat ennek szellemében határozzuk meg, törekedve a folyamatos fejlesztésre.
• Fontosnak tartjuk kapcsolatrendszerünk karbantartását, állandó szélesítését a számunkra fontos területeken.
• Minőségi munkánk elengedhetetlen része az érdeklődőkkel való állandó kapcsolattartás: vevőszolgálat működtetése. A KISOSZ Székházban a gazdasági részleg is a szolgáltatást igénybevevők rendelkezésére áll.
• Lehetőséget keresünk úgy a külső, mint a belső szakmai kapcsolataink erősítésére, a KISOSZ -ról kialakult szakmai ismertség fokozására.
• Alkotószellemű légkört biztosítunk az önképzés intenzitásának serkentésére.
• Folyamatos és intenzív információcsere segítségével munkánk eredményeit, folyamatát meg kívánjuk ismertetni elnökségünkkel, tagjainkkal és a szakma képviselőivel.
A Kereskedők és Vállalkozók Veszprém Megyei Képviselete – KISOSZ az eddig elért eredményeinek megtartására, annak továbbvitelére, a munkafolyamatok harmonizációja érdekében működteti minőségi rendszerét. Elkötelezett a vezetés, hogy a gazdasági érdekképviseletre, gazdálkodásunkra és szolgáltatási tevékenységünkre vonatkozó jogszabályi és szakmai követelményeknek megfeleljünk.


Veszprém, 2013. április 30.


Vágó Péter
elnök
 

Kapcsolódó cikkek

<< Vissza

<< Vissza a főoldalra

Regisztráció

Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:

Regisztráció
Elfelejtett jelszó

Nyereményjáték