KISOSZ Veszprém - AlapszabályKereskedők és Vállalkozók Veszprém Megyei Képviselete

Alapszabálya

 

I. Általános rendelkezések


I./1. Az Egyesület neve: Kereskedők és Vállalkozók Veszprém Megyei Képviselete.
A jogelőd felhatalmazása alapján jogosult rövidített névként a ” KISOSZ” nevet és címert használni.

I./2. Székhelye: 8200 Veszprém, Szeglethy utca 7.

I./3. Az egyesület elektronikus elérhetősége: www.kisosz.net

I./4. Az Egyesület a hazai tulajdonú, egyéni, családi jellegű vagy társas vállalkozói formában – elsősorban a kereskedelem, kereskedelmi szolgáltatások, vendéglátás és turizmus nemzetgazdasági ágazatokban – működő mikro,- kis- és középvállalkozások munkaadói, vállalkozói és gazdasági érdekképviseletét ellátó, egyesületi formában működő civil szervezet. Az Egyesület önálló jogi személy.

I./5. Az Egyesület a KISOSZ Veszprém Megyei Szervezetének általános jogutódja.

II.
Az Egyesület célja, feladatai

II./1. Az Egyesület célja:
Az Egyesület célja, hogy Veszprém megye területén működő hazai tulajdonú, egyéni, családi jellegű vagy társas vállalkozók - akik tevékenységüket elsősorban a kereskedelem, kereskedelmi szolgáltatások, vendéglátás, vagy turizmus nemzetgazdasági ágazatban fejtik ki – munkaadói, gazdasági, szakmai és társadalmi érdekeinek védelme.

II./2. Az Egyesület feladatai:

II./ 2. 1. Képviseli a tagság érdekeit a megyei, és a helyi állami és társadalmi szervezetek előtt, köztük a politikai pártok, valamint más kormányzati, önkormányzati, hatósági és egyesületi szervezetek, valamint köztestületi kamarák és szervezetei előtt.

II./2. 2. A tagok érdekeit képviselve részt vesz a jogszabályok szakmai véleményezésében, kezdeményezi új jogszabályok, illetve jogszabály módosítások alkotását. A tagokat ért általános érdeksérelem esetén az Alkotmánybírósághoz, a köztársasági elnökhöz fordul, egyedi jog és érdeksérelem esetén közreműködik annak elhárításában, ehhez jogi és közgazdasági véleményt ad, valamint általában fellép a tagokat érintő minden kérdésben a jogszabályok által biztosított minden fórumon.

II./2. 3. Alapvető feladatának tekinti az érdekképviseleti munka keretében a tagságot alkotó vállalkozások magasabb színvonalú, eredményesebb és megfelelő jövedelempozíciót biztosító működéséhez a szakmai információk eljuttatását, szakmai továbbképzésük biztosítását. Ennek érdekében oktatási és továbbképzési lehetőségeket tár fel és ezek lebonyolítását szervezi. Oktatási és vizsgaszervezési tevékenységének keretében vállalkozóknak, segítő családtagjainak, alkalmazottjainak és leendő vállalkozóknak és leendő alkalmazottaiknak tevékenységükkel kapcsolatos szakmai végzettséget biztosító valamint továbbképző tanfolyamokat szervez.

II./2. 4. Elősegíteni az Egyesület tagságának gazdasági tevékenységét, ennek érdekében gazdasági, pénzügyi tanácsadási, pályázat figyelési, szervezési és koordinációs, valamint információs és jogi szolgáltatást nyújt.

II./2. 5. Munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása, az egyének munkaerő-piaci státuszának javítása érdekében. A tagságot alkotó mikro-, kis- és középvállalkozások munkaerőigényeinek felmérése, foglalkoztatási lehetőségeinek előmozdítása a hatékony munkaerő gazdálkodás kialakításának szakértői segítségnyújtása.

II./2. 6. A tagok érdekét szolgáló vállalatot alapíthat, vagy más gazdasági szervezetet hozhat létre és működtethet, gazdasági társaságokban vehet részt.

II./2. 7. A Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetségének tagjaként, folyamatos kapcsolatot tart a Szövetséggel képviselőin és megyei ügyintéző szervezetén keresztül.

II./3. Az Egyesület feladatainak ellátására különösen kiemeltek az alábbi, TEÁOR besorolás szerinti tevékenységi körök:
91.11. Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység
91.12. Szakmai érdekképviselet
91.33. Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
58.14.. Időszaki kiadvány kiadása
68.20. saját tulajdonú ingatlan bérbeadása
63.11. Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
72.40. Adatbanki tevékenység
69.11. Jogi tevékenység
69.20. Számviteli, könyvvizsgálói adószakértői tevékenység
70.22 Egyéb üzletviteli tanácsadás
73.20. Piac és közvélemény-kutatás
70.10. Üzletviteli tanácsadás
73.11. Reklámügyi tevékenység
74.87. Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás

78.30 Egyéb emberierőforrás-ellátás, - gazdálkodás
85.31. Általános középfokú oktatás
85.32. Szakmai középfokú oktatás
85.59. Felnőtt és egyéb oktatás

III.
Az Egyesület tagsága

III./1. Az Egyesület tagja lehet minden hazai tulajdonú, egyéni, családi jellegű vagy társas vállalkozói formában – elsősorban a kereskedelem, kereskedelmi szolgáltató, vendéglátás és turizmus nemzetgazdasági ágazatban - működő mikro,- kis - és középvállalkozó, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint az Egyesület tevékenységét anyagilag és erkölcsileg támogatja.

III./2. Az Egyesület pártoló tagja lehet minden belföldi és külföldi természetes személy és jogi személy, amennyiben az Egyesület céljait és Alapszabályát elfogadja és azt erkölcsileg, és anyagilag támogatja.

III./3. Az Egyesületi tagok jogai és kötelezettségei

III./3. 1. Az egyesületi tagok jogai:
A tagok jogaikat vagy személyesen, vagy gazdasági társaság esetén képviselőjük útján gyakorolják.
Közvetlen vagy gazdasági társaság esetén közvetett úton részt vesznek az Egyesület testületi szerveinek megválasztásában és a testületi szervek tisztségére választhatók.
Tanácskozási és szavazati joggal vehetnek részt az Egyesület Taggyűlésén.
Tevékenységükkel vagy bármely gazdasági, társadalmi érdekükkel összefüggő kérdésekben szakvéleményért, felvilágosításért az Egyesület bármely illetékes szervéhez fordulhatnak.
Az Egyesület feladatainak meghatározásában, azok végrehajtásában és ellenőrzésében közvetlenül, vagy gazdasági társaság esetén képviselőjük útján részt vehetnek.
Igénybe vehetik a tagsági jogviszonyból következő ingyenes vagy visszterhes szolgáltatásokat, az Egyesület által nyújtott kedvezményekből részesülhetnek.

III./3. 2. Az egyesületi tagok kötelezettségei:

Az Alapszabályban és az egyesület más, a tagokra irányadó belső szabályzatokban foglaltak betartása.
A tagok kötelesek tagsági jogviszonyuk alatt a vállalt kötelezettségeiknek eleget tenni, a megállapított tagdíjat megfizetni.
Kötelesek az Egyesület és annak tagsága érdekeinek megfelelő magatartást tanúsítani.

III./4. Az Egyesület pártoló tagjainak jogai és kötelezettségei

III./4. 1. Az Egyesület pártoló tagjainak jogai:
Javaslatokat, észrevételeket tehet az Egyesület működésével kapcsolatban.
Tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület Taggyűlésén.
Igénybe veheti az Egyesület által nyújtott kedvezményeket, szolgáltatásokat.
A pártoló tagsági jogviszony önkéntes, egy évre jön létre az adott év december 31.-én megszűnik. A pártoló tag választójoggal nem rendelkezik, tisztségre nem választható.

III./4. 2. Az Egyesület pártoló tagjainak kötelezettségei:
Az Alapszabály betartása.

A vállalt kötelezettségeinek betartása, a vagyoni hozzájárulás befizetése.
Az Egyesület célkitűzéseinek, érdekeinek megfelelő magatartás tanúsítása.

III./5. A tagsági jogviszony létrejötte, szünetelése, megszűnése

III./5. 1. A tagsági jogviszony létesítése önkéntes.

III./5. 2. A tagsági jogviszony létesítése az Egyesülethez intézett kérelemmel, vagy a www. kisosz.net internetes felületen regisztrációval, valamint a tagságra vonatkozó jogosultság igazolásával és a tagdíj befizetésével jön létre.

III./5. 3. A tagsági jogviszony a jogok gyakorlása szempontjából szünetel, amennyiben a tagnak háromhavi tagdíjelmaradása van.

III./5. 4. A tag tagsági jogviszonya megszűnik:
- a tag halálával (társaság esetén a cégnyilvántartásból való törléssel),
- kilépéssel,
- kizárással.

III./5. 5. A tagsági jogviszony a tag halála esetén az elhalálozás napjával; társaságnál a cégnyilvántartásból való törlésről szóló határozat jogerőre emelkedés napján; kilépés esetén az erre irányuló nyilatkozatot követő 15 napon; kizárás esetén az erről hozott határozat jogerőre emelkedése napján szűnik meg.

III./5. 6. A tag hat havi tagdíjat meghaladó hátraléka esetén az Egyesület tagjai sorából kizárható. Ez a jog az Egyesület elnökségét illeti meg.

III. 5. 7. A pártoló tagsági jogviszony önkéntes, az adott év december 31.-én megszűnik. A tagsági jogviszony létesítése az Egyesülethez intézett kérelemmel és a vagyoni hozzájárulás befizetésével jön létre.

III./5. 8. Az Egyesület tagjairól és a tagdíjak befizetéséről nyilvántartást vezet. Az Egyesület pártoló tagjairól és vagyoni hozzájárulásról nyilvántartást vezet.


IV.
Az Egyesület szervezeti felépítése
Az Egyesület választott testületekből és munkaszervezetből áll.


Az Egyesület testületi szervei:
Taggyűlés
Elnökség

IV./1. Az Egyesület legfőbb testületi szerve a tagok összessége, a Taggyűlés. Az Egyesület tagjai Taggyűlés keretében gyakorolják egyesületi jogaikat. A Taggyűlés megvitatja az Egyesület életével, működésével kapcsolatos kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet az Egyesület testületi szerve részére.

IV./2. A Taggyűlés szükség szerint, de legalább évente ülésezik. Az üléseket az Egyesület elnöke hívja össze, azonban a tagok 1/5-ének kérésére, az általuk indítványozott napirendi pontok alapján, köteles azt összehívni. Ennek elmulasztása esetén a kezdeményezők összehívhatják napirend ismertetésével a Taggyűlést.

IV./3. A Taggyűlést az elnök írásbeli meghívóval, a napirendi pontok, a Taggyűlés időpontjának, helyének feltüntetésével hívja össze. A meghívót, az ülés napját megelőző 8 nappal korábban kell kiküldeni az összes tag részére.
A taggyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető, valamint két hitelesítő ír alá. A Taggyűlési jegyzőkönyvet az Egyesület elnöke őrzi meg.

IV./4. A Taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Ha a szabályszerűen összehívott Taggyűlésen a tagok nem jelentek meg a határozatképességhez szükséges számban, a Taggyűlést az eredeti időpont után 30 perccel, ugyanazon napirenddel újból össze kell hívni.
A megismételt Taggyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt Taggyűlés helyét és időpontját az első Taggyűlés meghívójában fel kell tüntetni.

IV./ 5. A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az Alapszabály elfogadása és módosítása.
- a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetségbe való belépés vagy kilépés.
- az Egyesület éves költségvetésének elfogadása.
- az Egyesület mérlegbeszámolójának elfogadása.
- az Egyesület elnökségének tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása.
- határozat a hozzá benyújtott indítványokról és javaslatokról.
- az Egyesület elnökének és az elnökség további 2 tagjának megválasztása, az elnök, illetve az elnökségi tagok visszahívása.
- a tagdíj, más hozzájárulás összegének megállapítása.
- döntés az Egyesület feloszlásáról, más szervezettel való egyesülésről, szövetséghez való csatlakozásról.
- döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály, vagy az Alapszabály a kizárólagos hatáskörbe utal.


IV./6. A Taggyűlésen minden tagnak egy szavazati joga van. Szavazni csak személyesen lehet. A Taggyűlés határozatait – amennyiben az Alapszabály vagy a Taggyűlés másként nem rendelkezik – nyílt szavazással és egyszerű többséggel hozza.

IV./7. Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az elnökkel előre egyeztetett időpontban a tagok betekinthetnek.

V.
V./1. Az Egyesület tisztségviselői:
az Elnökség tagjai,
az Egyesület elnöke


Az Egyesület Elnöksége

V./2. Az Elnökségi tagok megválasztásának rendje:
Az Egyesület Taggyűlése tagjai sorából nyílt szavazással külön elnököt és 2 fős elnökséget választ, öt éves időtartamra. Az Elnökség tagja, illetve az Egyesület elnöke csak olyan személy lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, szakmai tevékenysége, emberi magatartása alapján alkalmas a választott tisztséggel járó feladatok elvégzésére.

Egyesület tisztségviselőjének az a jelölt választható meg, akit a Taggyűlésen nyílt szavazással a jelenlévő tagok szavazatának, több mint felének (50%+1 fő) szavazatával a jelölőlistára felvettek.
Az Egyesület tisztségviselőjévé az válik, aki a legtöbb szavazatot kapta.
Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, ez esetben a több szavazatot kapott személy tekintendő megválasztottnak

V./3. Az Elnökség feladatai:
- a Taggyűlés előkészítése és az éves beszámoló elkészítése a végzett tevékenységről.
- gondoskodni a Taggyűlési határozatok végrehajtásáról.
- a két Taggyűlés közötti időszakban irányítani az Egyesület munkáját, dönteni azokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe.
- munkáltatói jogokat gyakorolni az Egyesület elnöke felett.
- jóváhagyni – az Alapszabály kivételével - az Egyesület működésére vonatkozó belső szabályzatokat.
- dönteni a tagok felvételéről, kizárásáról, törléséről.
- az elnök éves beszámolójának megtárgyalása.
- minőségbiztosítási rendszer (ISO) érdekében vállalkozói szolgáltatást tervezni, készíteni és értékelni.
- gazdálkodni az Egyesület vagyonával.
- dönteni a támogatások odaítéléséről és felhasználásáról.

V./4. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Az üléseket az elnök hívja össze írásbeli meghívó alapján, melyet, az ülés napját megelőző 8 nappal korábban kell kiküldeni az elnökségi tagok részére. Az elnökség tagjai sorából az első ülésen elnökhelyettest választ nyílt szavazással.

Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Ha a szabályszerűen összehívott elnökségi ülésen az elnökségi tagok nem jelentek meg a határozatképességhez szükséges számban, az elnökségi ülést, az eredeti időpont után 30 perccel, ugyanazon napirenddel újból össze kell hívni. A megismételt elnökségi ülés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt elnökségi ülés helyét és időpontját az első elnökségi ülés meghívójában fel kell tüntetni.

V./5. Az elnökség a hatáskörébe tartozó kérdésekben szótöbbséggel határoz.

V./6. Az Egyesület elnöke

Az elnök az Egyesület törvényes képviselője és ügyintéző szerve, aki Egyesületet önállóan, teljes jogkörrel jogosult képviselni. Akadályoztatása esetén e jogot az elnökség saját tagjai közül kijelölt tagja, mint elnökhelyettes gyakorolja.
Az Egyesület elnökét a Taggyűlés tagjai közül nyílt szavazással választja öt éves időtartamra. Az Egyesület elnöke megválasztásával az elnökség tagjává válik, valamint a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetség Taggyűlésébe delegált képviselő.
Az elnök, korlátozás nélkül újraválasztható, tevékenységét munkaviszonyban látja el.

Az elnök az Egyesület bankszámlája felett önállóan rendelkezik. Akadályoztatása esetén az elnökhelyettes és egy másik elnökségi tag együttesen gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezési jogot.

V./7. Az elnök feladat és hatásköre:
- felelős az Egyesület törvényes, Alapszabály szerinti működéséért,
- kapcsolatot tart az egyesület tagjaival,
- összehívja és vezeti a Taggyűlést és az Elnökség üléseit,
- munkáltatói jogot gyakorol az Egyesület munkavállalói felett,
- nyilvántartást vezet az elnökségi határozatokról, amelyből az elnökség döntéseinek tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható,
- képviseli az egyesületet.

VI.
Az Egyesület ügyintéző szervezete

VI./1. Az Egyesület ügyintézését és ügykezelését az ügyintéző szervezete látja el. Az ügyintéző szervezet irányítását az elnök látja el.

VI./2. Az ügyintéző szervezet a jogszabály, az Alapszabály, a testületi határozatok és a belső szabályzatok keretei között végzi tevékenységét. Közreműködik az Egyesület feladatainak megvalósításában, a testületi határozatok előkészítésében, azok végrehajtásában és ellenőrzésében.

VI./3. Az ügyintéző szervezet felett a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.


VII.
Az Egyesület gazdálkodása

VII./1. Az Egyesület az egyesületekre vonatkozó gazdálkodási rend szerint működő szervezet, tartozásaiért saját vagyonával felel. A költségvetés felhasználásáról az Egyesület évente mérlegbeszámolót készít, és azt közzéteszi.

VII./2. Vagyona
a tagok által befizetett tagdíjból,
a pártoló tagok vagyoni hozzájárulásából,
költségvetési támogatásból (pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás, Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás, Európai Unió költségvetésből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás, személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege)
Kiskereskedők Országos Szervezet vagyonából a vagyonfelosztást követően átadott vagyonból és vagyoni értékből,
valamint az Egyesület által végzett visszterhes szolgáltatásokból,
gazdálkodása során történt működési bevételeiből ál
VII./3. Az Egyesület vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Az Egyesület a vagyonával gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, ennek eredménye gyarapítja az Egyesület vagyonát.


VIII.
Az Egyesület megszűnése

VIII./1. Az Egyesület megszűnik, ha a Taggyűlésen a tagok összességének 2/3-a az Egyesület feloszlatását elhatározza, vagy a Taggyűlés más szervezettel való egyesülést határozza el a tagok összességének 2/3-os többségű szavazata alapján, illetve ha a bíróság feloszlatja vagy megszűnését megállapítja.

VIII./2. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát az alábbiak szerint kell a tagok gazdasági vagy szociális támogatására fordítani:
Jogutód nélküli megszűnés esetén – amennyiben az Egyesület szövetség tagja- a vagyont az adott szövetség részére kell átadni, egyéb esetben az Egyesület tagságával egyező vállalkozói kört képviselő alapítványi vagy más formában működő szervezet részére kell átadni.

IX.
Az Egyesület honlapja

IX./1. Az Egyesület saját honlapot működtet, www.kisosz.net, amelyen közzéteszi a hatályos Alapszabályt, azokat a fontosabb Taggyűlési határozatokat, amelyek a tagokra nézve jogokat, vagy kötelezettségeket állapítanak meg, közzéteszi az Egyesület testületeinek ügyrendjét és a számviteli törvény előírásai szerint elfogadott mérleget és beszámolót.

IX./2. Az Egyesület honlapján közzéteszi az érdekképviseleti tevékenységgel összefüggő, tagjait érintő gazdálkodást segítő információkat.


X.
Záró rendelkezések

Az Egyesület Alapszabályában nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak


Záradék


Az Alapszabályt a Közgyűlés a 2012. június 19-i ülésén a 3./ 2012. (VI. 19.) számú határozattal elfogadta.

Kapcsolódó cikkek

<< Vissza

<< Vissza a főoldalra

Regisztráció

Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:

Regisztráció
Elfelejtett jelszó

Nyereményjáték